Informacje

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE

DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH


- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł.           

Załącznik – dotyczy duplikatów świadectw (wniosek)

- duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł.

Załącznik – dotyczy duplikatów legitymacji (wniosek)

Prosimy o wpłacenie należnych kwot na konto: /od 2017 r./

 

Centrum Usług Wspólnych

41-200 Sosnowiec

ul. Legionów 9

——————————————————————————————

ING Bank Śląski

41 1050 1142 1000 0090 3109 9691

 

 

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji SP22 w Sosnowcu + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa SP22 w Sosnowcu + imię i nazwisko ucznia”. Na podstawie dowodu wpłaty  wystawiony zostanie duplikat dokumentu

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów,

a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008 r. poz. 412). § 19 ust. 3

Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

  Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności. Wysokość opłat skarbowych reguluje:

 

 

 

USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225

załącznik:

SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

pozycja nr 5

opłata skarbowa od legalizacji dokumentu – 26 zł.

pozycja nr 7

opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.