Świetlica i stołówka

Rok szkolny 2016/2017

 

indeks

 

 

Opłata za obiady – za miesiąc marzec/2017

23 x 2,75 = 63,25 zł

 


 

Opłata za obiady – za miesiąc luty/2017

20 x 2,75 = 55,00 zł

 


Bardzo proszę o wpłacanie

dokładnie takiej kwoty

jaka jest podana na stronie internetowej

lub tablicy ogłoszeń.

 

 


 


11821879_950186995022489_2119884652_n

Informacja dla rodziców.

 

 

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się system obsługi sosnowieckich placówek oświatowych, które będą obsługiwane przez Centrum Usług Wspólnych.


 

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r.

opłaty za obiady należy wpłacać do  10 -ego każdego

miesiąca wyłącznie na konto:

Nr konta:  41 1050 1142 1000 0090 3109 9691

 

 

 


Prosimy zaznaczyć w opisie przelewu:

            imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, klasa
            obiady/ za miesiąc/ ……….. 2017 r.
            kwota ……………

            


            Anna Kowalska – SP 22 – kl. 1a
            obiady za styczeń 2017 r.
            kwota: 30,25 zł

 

 

 


Opłaty za obiady w styczniu wynoszą / bez odliczeń/:  

11 dni x 2,75 zł = 30,25 zł.

 

 

 


Osoby mające odpisy z poprzedniego miesiąca proszone są o kontakt z kierownikiem świetlicy - P.Agatą Adamaszek, do 10-ego danego miesiąca, w celu uzyskania informacji o kwocie jaką należy wpłacić.

 

 

 

 


 

b3c5346d93d62f0d73523614a0994663

informacja-dla-rodzicow

 

 


Odpisy za obiady oraz planowaną nieobecność zobowiązany jest zgłosić RODZIC  do sekretariatu szkoły  pod numerem telefonu 32 266-10-02 

 


 

jesien-liscie-kolorowe

 

Wieczorek poetycki i spotkanie z poetką

Panią Heleną Moryś

 

 

 

W piątek 4 listopada  uczniowie uczęszczający na świetlicę i ich opiekunowie:

Pani Agata Adamaszek, Pani Magdalena Woś, Pani Karolina Depta i Pani Magdalena Jabłońska  przygotowały wieczorek poetycki.

 

 

 

Gośćmi tego spotkania byli rodzice, nauczyciele i nauczyciele emeryci. Uczniowie recytowali wiersze o jesieni, których autorem jest Pani Helena Moryś - emerytowany nauczyciel  Szkoły Podstawowej nr 22. Poetka włączyła się aktywnie w prezentację utworów, bardzo chętnie odpowiadała na pytania dzieci. Również rodzice byli zainteresowani procesem twórczym naszego gościa i kontynuowali rozmowy na ten temat przy herbatce i pysznym cieście. Zaproszeni goście podziwiali galerię prac plastycznych, które wykonali uczniowie na zajęciach w świetlicy szkolnej.

 

 

Pani Helena Moryś będzie gościła w naszej szkole na  spotkaniach autorskich w klasach. Szkoła otrzymała do wykorzystania na lekcjach pisane przez Panią wiersze, baśnie dla dzieci.  To dla nas wielkie wyróżnienie i przygoda intelektualna.

 

 

Wieczorek poetycki - P.H.Moryś - 2016

[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_01.jpg]500
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_02.jpg]260
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_03.jpg]230
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_04.jpg]220
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_05.jpg]230
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_06.jpg]210
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_07.jpg]180
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_08.jpg]170
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_09.jpg]190
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_10.jpg]210
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_11.jpg]160
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_12.jpg]160
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_13.jpg]170
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_14.jpg]170
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_15.jpg]120
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_16.jpg]140
[img src=http://sp22.sosnowiec.pl/wp-content/flagallery/wieczorek-poetycki-p-h-morys-2016/thumbs/thumbs_17.jpg]130

 

/Zdjęcia: P.M.Jabłońska/

 


 

 

images

 

Znalezione obrazy dla zapytania świetlica klas 1

 

 

 

 


 

napis_swietl

 Agata Adamaszek –

- kierownik świetlicy


 

Magdalena Woś -

- wychowawca świetlicy

 


 

Karolina Depta

- wychowawca świetlicy

 


 

Magdalena Jabłońska

- wychowawca świetlicy

 


 

Regulamin świetlicy

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Regulamin świetlicy działającej

w Szkole Podstawowej nr 22

im. Agaty Mróz w Sosnowcu

 

 

 

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
Regulamin świetlicy jest opracowywany, co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom na stronie internetowej szkoły.

 

 

I.Cele i zadania świetlicy

 

 

 

1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
- zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
- kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
- rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
- wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
- organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
- sprawują opiekę nad dożywianiem (regulamin stołówki – załącznik 2).
2.Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
1) systematyczne oddziaływanie wychowawcze i opiekuńcze w ramach procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego poza jednostkami lekcyjnymi,
2) pogłębianie wiedzy, utrwalanie nawyków i umiejętności uczniów zdobytych na lekcjach, a przez to przyczynianie się do osiągania lepszych wyników w nauce szkolnej,
3) wyrabianie nawyków pracy społecznie użytecznej, świadomej dyscypliny i życia w grupie,
4) rozwijanie inicjatywy i samodzielności uczniów,
5) spędzanie wolnego czasu i odpoczywanie w sposób kulturalny i sprzyjający zdrowiu.
Grupa świetlicowa nie powinna przekraczać 25 uczniów.
Godziny pracy świetlicy na dany rok szkolny ustala dyrektor w oparciu o roczny plan organizacyjny i potrzeby rodziców.
Kryteria przyjęć dziecka na świetlicę ściśle określa Regulamin Świetlicy.
Czas pracy świetlicy oraz kryteria przyjęć dziecka na świetlicę znajdują się na głównej tablicy informacyjnej szkoły i stronie internetowej szkoły.

 


 

II. Założenia organizacyjne

1.Do świetlicy przyjmuje się:

- uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
- w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV,
- świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
- opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.

2.Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej(załącznik 1).

3.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:30 – 16:00.

4.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

 


 

III. Wewnętrzny regulamin świetlicy

 

 

 

1.Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
3.Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
4.Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice ponoszą koszty naprawy.
5.Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej korzystają z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu zgodnie z procedurami zawartymi w statucie.
6.Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
7.W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej, a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
8.Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

 


 

 

IV. RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniem dzieci.
6.30 – 8.00
Przygotowanie się do zajęć.
Gry i zabawy rozwijające koncentrację.
Czytanie literatury dziecięcej.


8.00 – 11.15
Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci
Gry planszowe przy stolikach.
Układanki tematyczne.
Zajęcia plastyczne.


11.15 – 12.50
Przerwy obiadowe.
Porządkowanie świetlicy.
Układanie gier, puzzli i pomocy dydaktycznych.


12.50 – 14.00
Zajęcia tematyczne.
Odrabianie zadań domowych.
Rozwiązywanie krzyżówek.
Gry planszowe przy stolikach.
Zajęcia plastyczne.


14.00 – 16.00
Czytanie literatury dziecięcej.
Zajęcia integracyjne.
Zabawy i gry przy muzyce.
Oglądanie filmów edukacyjnych zgodnie z podstawą programową.
Porządkowanie świetlicy.


 

V.ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 

 

 

1.Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
2.Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy.
3.Przestrzeganie przepisów bhp.
4.Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi świetlicy oraz ich prawami i oczekiwaniami wychowawców.
5.Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6.Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.
7.Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i w zachowaniu.
8.Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
9.Współpraca z rodzicami.
10.Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej.
11.Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

 


 

 

VI.WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO :

1.Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
2.Życzliwego traktowania.
3.Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
4.Ciepłej i życzliwej atmosfery.
5.Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
6.Poszanowania godności osobistej.
7.Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
8.Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.

 


 

 

VII. Nagrody i wyróżnienia

1.Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2.Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
3.Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 


 

 

VIII. Kary

1.Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2.Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
3.Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 

 


 

 

IX. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

 

 

 

1.Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu.

2.Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w świetlicy.

3.Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste.

5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

7. Nauczyciel po skończonych lekcjach sprowadza zapisane dzieci do świetlicy i przekazuje dzieci nauczycielowi dyżurującemu.

 


 

 

X. PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY

 

 

 

1.Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

4. Przy odbiorze dziecka ze świetlicy należy złożyć podpis i wpisać godzinę odbioru na liście dzieci uczęszczających na świetlicę.

5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taka osobę dowodu osobistego – nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.

6. W wyjątkowych przypadkach rodzic może telefonicznie upoważnić osobę do odbioru dziecka.
Nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Należy to odnotować pisemnie w przeznaczonej do tego teczce.

7. Nauczyciel każdej grupy świetlicowej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

8. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.00.

9. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy.

10. W każdym przypadku zagrożenia dobra dziecka pracownik świetlicy nie wydaje dziecka rodzicowi lub opiekunowi. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 


 

XI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIE MOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI.

 

 

1. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16.00.

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia (podpisany przez świadków), który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

 


 

XII. Dokumentacja świetlicy

 

 

 

1.Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
2.Plan pracy świetlicy szkolnej.
3.Ramowy rozkład dnia.
4.Dzienniki zajęć ( obecności dzieci zaznaczane są w następujący sposób: godzina przyjścia do świetlicy i godzina wyjścia ze świetlicy np. godziny przed lekcjami 6.30 – 7.45, godziny po lekcjach 11.30 – 14.15, nieobecności zaznaczane są poziomą kreską)
5.Lista obecności dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii.
6.Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.
7.Regulamin świetlicy szkolnej.

 


 

 

Załączniki
1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
2. Regulamin stołówki.

 


Załącznik nr 2
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

 

 

1. Osobom, które nie korzystają z obiadów zakazuje się wchodzenia do stołówki.

2. W stołówce obowiązuje cisza.

3. Karty upoważniające do odbioru posiłku powinny być estetyczne, nie wygięte i oddane w wyznaczonym miejscu.

4. Sztućce należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Naczynia po spożyciu posiłku należy odstawić w wyznaczone miejsce.

6. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni.

7. Obiady wydawane są od godz. :

 

11.00 – klasy I


11.30 – klasy II i III


12.30 – klasy IV – VI


 

 

Regulamin

stołówki szkolnej

w SP 22 w Sosnowcu.

 

 

 

Koszt obiadu dla ucznia ustala się na podstawie kosztu surowców zużycia do przygotowania posiłku (tzw. ,,wsad do kotła”). Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł.

 

 

 

Zasady administracyjne korzystania ze stołówki szkolnej.
1. Zapisanie dzieci na obiady następuje poprzez wpłacenie określonej kwoty za obiady w wyznaczonym terminie.
2. Koszt obiadów w danym miesiącu podawany jest do wiadomości zainteresowanych na drzwiach wejściowych do szkoły.
3. Opłaty za obiady przyjmuje kierownik świetlicy P.Agata Adamaszek do 10 każdego miesiąca. Po wyznaczonym terminie naliczane będą odsetki za zwłokę. Nie sprzedaje się obiadów 3 dni przed końcem miesiąca.
4. Szczególne przypadki opłat za obiady będą regulowane osobnym komunikatem.
5. Rezygnacja z obiadów może nastąpić tylko do 9.00 rano.
6. Obiady wydawane są codziennie w godz:

11.00 – klasy I

11.30 – klasy II-III

12.30 – 12.50 klasy IV – VI

 

 


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny……/……..

I. Dane osobowe dziecka
imię i nazwisko
klasa
data i miejsce urodzenia
miejsce zamieszkania
II. Dane osobowe rodziców (opiekunów)
Numer telefonu kontaktowego Imiona i nazwiska rodziców

Miejsce zamieszkania rodziców
Miejsce pracy matki

pieczątka zakładu pracy
Godziny pracy
Tel. do pracy
Miejsce pracy ojca
pieczątka zakładu pracy
Godz. pracy
Tel. do pracy
III. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy
W godzinach porannych od godz……….do godz………
W godzinach popołudniowych od godz. ……do godz. ……….
IV. Informacje o zdrowiu dziecka( choroby, alergie,stale zażywane leki)……………………………………………….

V. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy
Osoby upoważnione do odbioru dziecka
imię i nazwisko stopień pokrewieństwa numer dowodu osobistego numer telefonu

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice(opiekunowie prawni) zobowiązani są wypełnić oświadczenie:

 

 


 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej.
……………………………………………………………………………………………………………………
podać godziny wyjścia i dni tygodnia

 


 

VI.Zgoda

na rozpowszechnianie wizerunku (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)
-Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy,na stronie internetowej naszej szkoły.
- Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy,na stronie internetowej naszej szkoły.
…………………………………….., dnia…………………………
……………………………………………………….. ……………………………………………………….
podpis matki (opiekunki prawnej podpis ojca (opiekuna prawnego)

 

Kodeks wychowanka świetlicy

 

 

 

 • Stosuj wszystkie te zasady to będziesz dobre miał układy.
 • Pięknie wzorem być dla reszty jak zachować się należy.
 • Każdy plecak półkę ma, jeśli uczeń o niego dba.
 • Gdy zabawę skończysz swoją to rozejrzyj się w około.
 • Książki, klocki, lalki, gry sprzątaj sam i nie bądź zły.
 • Po drobiazgi do sklepiku chodź na przerwach mały smyku.
 • Rysuj po południu, z rana – to jest frajda murowana.
 • Szanuj papier przyjacielu, bo on powstał z drzewek wielu.
 • Z kolegami baw się zgodnie to jest trendy, znaczy: modnie.
 • Kto o czystość w sali dba ten obuwie zmienne ma.
 • Ze świetlicy, przyjacielu, nie wychodzi się bez celu.
 • Wychowawcę proś o zgodę i zapytaj: a czy mogę? …
 • Mów po cichu – pomysł nowy, wtedy będziesz mniej nerwowy.
 • Bądź aktorem, czy muzykiem możesz zostać też plastykiem.
 • Kto w zajęciach uczestniczy na pochwały może liczyć.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.