Procedura wypożyczenia bezpłatnych podręczników

 

 

Zasady wypożyczania i użytkowania  bezpłatnych podręczników szkolnych

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie Oświaty – Dz. U. z 2014 r., poz. 811
 • Rozporządzenie MEN – Dz.U. z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902

 

 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Podręczniki lub materiały edukacyjne są własnością szkoły i wpisane zostają do ewidencji zbiorów bibliotecznych placówki.
 3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 4. Przyjęte zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązywać będą w szkole przez co najmniej 3 lata szkolne.
 5. Harmonogram wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych ustala nauczyciel biblioteki w porozumieniu z dyrektorem szkoły i podaje go do publicznej wiadomości.
 6. Uczeń wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne na cały rok szkolny i zobowiązany jest do ich zwrotu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 7. Obowiązkiem ucznia jest obłożenie i dbanie o wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne.
 8. Warunkiem wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia oświadczenia o odpowiedzialności za wypożyczony podręcznik lub materiał edukacyjny. (Wzór oświadczenia ustala dyrektor szkoły).
 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu tego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 10. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania książek lub materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej.

 

 

Dodaj komentarz