Przyjaciel szkoły

 

Regulamin przyznawania honorowego tytułu

„Przyjaciel Szkoły”

 

§1

 

 

 

Przyjacielem Szkoły Podstawowej nr 22 im. Agaty Mróz w Sosnowcu może zostać osoba fizyczna, firma lub organizacja szczególnie zasłużona dla szkoły.

 

 

 

§2

 

 

 

Tytuł  Przyjaciela Szkoły  przyznaje się corocznie w szczególności za:

 

 1. Bezinteresowne prace na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych , opiekuńczych lub wychowawczych
 2. Znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej uczniów
 3. Publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

 

 

 

§3

 

 

 

Z pisemną propozycją przyznania honorowego tytułu mogą wystąpić do końca maja każdego roku szkolnego :

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

 

 

 

§4

 

 

 

Tytuł  Przyjaciela Szkoły przyznaje Prezydium tylko jeden raz w składzie

 1. Dyrektor szkoły
 2. Przedstawiciel Rady Rodziców
 3. Członek Rady Pedagogicznej

 

 

§5

 

 

 

1. Prezydium analizuje wnioski z propozycjami nadania tytułu. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i powinien zawierać dane o kandydacie i określenie jego zasług na rzecz szkoły.

 

2. Prezydium  opiniuje wniosek zwykłą większością głosów.

 

3. Złożone wnioski Prezydium rozpatruje w czerwcu każdego roku szklonego.

 

 

 

§6

 

 

 

Nagroda jest przyznawana w formie podziękowania lub listu gratulacyjnego i upominku.

 

 

§7

 

 

Nadanie honorowego tytułu  Przyjaciela Szkoły  odbywa się w obecności społeczności szkolnej w dniu zakończenia roku szkolnego . Nominowani zostaną poinformowani wcześniej , aby umożliwić im osobiste uczestnictwo w uroczystości.

 

 

 

§8

 

 

 

Aktu wręczenia w imieniu Prezydium dokonuje Dyrektor szkoły.

 

 

 

§9

 

 

 

Propozycje zmian w Regulaminie  przygotowuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców. Regulamin przyznawania tytułu jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.sp22sosnowiec.pl

 

Informacja zostanie podana do  publicznej wiadomości na stronie Internetowej

 

 

 

Zmiany w regulaminie przedstawione  przez Radę Pedagogiczną w dniu 17 czerwca 2016r.

Regulamin zatwierdzony uchwałą  przez Radę Rodziców w dniu 21 czerwca 2016r.

 

 

 

 

Skład Prezydium:

 

 1. Przewodniczący Prezydium    – dyrektor szkoły mgr Bożena Lysko
 2. Przewodniczący Rady Rodziców  – Pan Paweł Komorowski
 3. Członek Prezydium – mgr Anna Jabłońska

 

 

 


 

 

Wniosek o przyznanie honorowego tytułu „Przyjaciela szkoły”

 

 

 

Wniosek o przyznanie tytułu „Przyjaciela szkoły” w roku szkolnym …………………

Pani/panu , instytucji, firmie, organizacji ……………………………………….………………………

 

 

Uzasadnienie wniosku

Pani/Pan , instytucja, firma, organizacja ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

spełnia następujące kryteria:

 

 1. Systematyczna i bezinteresowna praca na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych , przejawiająca się w: ………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Znacząca pomoc materialna i  finansowa na rzecz placówki oraz jej uczniów, przejawiająca się w: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły  wpływające na pozytywny  wizerunek w środowisku lokalnym przejawiające się w:  …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………….

                                                                                                                      / data i podpis wnioskodawcy/

 

 

Nagrodę nr……….. przyznano/nie przyznano w dniu …………………………………

 

 

                                                                            ……………………………………………………………..                                                                           / data i podpis przewodniczącego Prezydium /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.