Adaptacja pierwszoklasistów

Adaptacja pierwszoklasistów

w Szkole Podstawowej nr 22 w Sosnowcu

———————————————————-

 

Cele główne:

 

·        ułatwienie najmłodszym uczniom procesu adaptacji do nowych warunków;

·        złagodzenie progu między przedszkolem a szkołą;

 

Cele szczegółowe:

 

·        rozwijanie samodzielności uczniów;

·        rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

·        poznanie zasad zachowania się w klasie i w szkole;

·        kształtowanie umiejętności komunikowania się z kolegami i współpracy w grupie;

·        kształtowanie umiejętności podporządkowania się regułom ustalonym w klasie;

·        zapoznanie ze szkołą i jej pracownikami;

·        zapoznanie z prawami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka;

·        poznanie bezpiecznej drogi do szkoły i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;

·        zapoznanie pierwszoklasistów z ofertą zajęć pozalekcyjnych;

·        zapoznanie z bezpiecznymi zabawami, które można wykorzystać podczas przerw międzylekcyjnych.

 

 

I. WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLAMI

 

 

ZADANIE FORMY REALIZACJI

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE KRYTERIA SUKCESU TERMIN
Zaproszenie dzieci z  Przedszkola

nr 12, Przedszkola nr 30,  do wzięcia udziału w lekcjach

 

Wystosowanie zaproszeń

do przedszkoli

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja przedszkoli

Uczniowie

Przedszkolaki

Nauczyciele klas 1-3

Udział dzieci z przedszkoli

w zapoznaniu się ze szkołą.

Cały rok- okresowo
Nawiązanie bezpośredniej współpracy

z przedszkolami.

Ustalenie zasad współpracy.

Wizyty nauczycieli

szkoły  w przedszkolach,

rozmowy z dyrektorami

przedszkoli.

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja przedszkoli

Nauczyciele klas 1-3

Nawiązanie współpracy

z przedszkolami.

Styczeń
Zorganizowanie spotkania nauczycieli klas I – III

z nauczycielkami przedszkoli.

Zorganizowanie

spotkania.

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja przedszkoli

Nauczyciele klas 1-3

Nauczyciele przedszkoli

Pozyskanie do współpracy

dyrekcji i nauczycieli

przedszkoli.

Luty
Zorganizowanie „Otwartych drzwi” dla przedszkoli. Drzwi Otwarte. Dyrekcja szkoły

Dyrekcja przedszkoli

Nauczyciele klas 1-3

Nauczyciele przedszkoli

Uczniowie

Przedszkolaki

Odwiedziny

przedszkolaków,

zwiedzanie szkoły,

spotkania z

pierwszoklasistami

Luty
Udział nauczycieli i przedszkolaków w działaniach klas I – III

organizowanych przez szkołę.

Udział w imprezach

organizowanych przez

szkołę i lekcjach.

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja przedszkoli

Nauczyciele klas 1-3

Nauczyciele przedszkoli

Uczniowie

Przedszkolaki

Udział w imprezach.

Wymiana twórczości

(organizowanie wystaw).

Wymiana korespondencji

między uczniami

i przedszkolakami

Cały rok
 

 

II. OPIEKA NAD UCZNAMI ROZPOCZYNAJĄCYMI NAUKĘ

W KLASIE PIERWSZEJ

 

 

ZADANIE

 

FORMY REALIZACJI OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE

KRYTERIA SUKCESU TERMIN
Zapoznanie ze szkolnymi pomieszczeniami: klasy,

sekretariaty, gabinety dyrektorów, biblioteka,

świetlica, świetlica integracyjna, kuchnia, stołówka,

sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki.

 

Wycieczka po szkole.

Zwiedzanie szkoły,

poznanie wybranych

pomieszczeń szkolnych

Wychowawcy

Pracownicy szkoły

Uczeń wie, gdzie znajdują

się różne pomieszczenia

w szkole. Wie jak dojść

z … do…..

Wrzesień
Poznanie osób pracujących w różnych miejscach

szkoły: dyrektor, nauczyciele, sekretarki, pedagog,

konserwator, sprzątaczki, pielęgniarka, kucharki,

 

 

Wywiady z

pracownikami szkoły

Wychowawcy

Pracownicy szkoły

Uczeń poznaje i nazywa

osoby pracujące w

różnych miejscach w

szkole, wie jakie funkcje

pełnią w szkole.

Wrzesień
Zorganizowanie uroczystości pasowania

pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej

nr 22.

Zaproszenie wychowawców przedszkoli

na uroczystość.

Uroczysty apel,

spotkania w klasach.

Dyrektor szkoły

Z-ca dyrektora

Nauczyciele

Rodzice

Uczniowie

 

Uczeń czuje się

pełnoprawnym członkiem

społeczności szkolnej.

Wrzesień
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w drodze

do szkoły.

Ćwiczenia praktyczne,

rozmowy w klasie, film,

spotkanie z policjantem.

Wychowawcy klas

pierwszych

Pracownicy szkoły

Rodzice

Uczeń stosuje w praktyce

zasady przechodzenia

przez jezdnię. Bezpiecznie

porusza się po drogach.

Wrzesień

Cały rok

Zapoznanie z możliwościami uczestniczenia

w zajęciach pozalekcyjnych.

Zapoznanie z ofertą

zajęć pozalekcyjnych

(informacje

wychowawców,

opiekunów kół).

Wychowawcy

Nauczyciele prowadzący

zajęcia pozalekcyjne

Uczeń wie jakie

dodatkowe zajęcia

odbywają się w szkole.

Wie, gdzie może znaleźć

informacje o tych zajęciach

Wrzesień
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole

i w klasie.

Rozmowy, zabawy,

drama, działania

plastyczne, spotkanie z

pielęgniarką.

Wychowawcy

Nauczyciele

Zna zasady zachowania

się wobec innych osób

przebywających w szkole.

Zna zasady zachowania

się w różnych

pomieszczeniach w szkole.

Cały rok
Zapoznanie ze sposobami rozwiązywania

konfliktów. Ustalenie norm i reguł obowiązujących

w klasie.

 

 

Zabawy, rozmowy,

układanie regulaminu.

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciele

Uczeń potrafi

komunikować się

z kolegami w różnych

sprawach.

Uczeń potrafi

współpracować w grupie,

podporządkować się

regułom ustalonym

w klasie.

Cały rok
Przyprowadzanie uczniów z szatni do klasy

oraz sprowadzanie

Szczególna opieka dzieci przez miesiąc w celu bezpiecznej drogi z szatni do klasy-oswojenie.

 

Wychowawcy klas Uczeń spokojnie-bez stresu trafi do swojej klasy. Wrzesień

Cały rok

Nauka bezpiecznych zabaw na przerwy

międzylekcyjne.

Nauka zabaw, poznanie

zasad bezpieczeństwa

Wychowawcy Uczeń zna kilka

bezpiecznych zabaw, które

wykorzystuje podczas

przerw międzylekcyjnych.

Uczeń przestrzega zasad

bezpieczeństwa.

Cały rok
Otaczanie pierwszoklasistów specjalną troską

i uwagą podczas przerw międzylekcyjnych- przebywanie w klasie przez miesiąc

Zwracanie szczególnej

uwagi podczas dyżurów

nauczycielskich na

pierwszoklasistów.

 

Wychowawcy

Nauczyciele pełniący

dyżury

Uczeń wie, do kogo może

zwrócić się o pomoc.

Cały rok
Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka. Przeprowadzenie zajęć

zapoznających uczniów

z ich prawami.

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Dziecko zna swoje prawa. Październik/

listopad

 

Sposób ewaluacji

 

- Ankieta skierowana do nauczycieli.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.