Rada Rodziców

 

rys_rada_rodzicow

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2016/2017

 

P. Paweł Komorowski – Przewodniczący Rady Rodziców

 P. Klaudia Bartnik

P. Beata Kudła

P. Izabela  Oceńska

 

 


 

                       Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

 

P. Magdalena Adamczyk – Przewodnicząca

P. Katarzyna Świątek

P. Bogusław Kudła

 

 

 =================================================

 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

          W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Rada Rodziców działa zgodnie z regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

Do innych zadań Rady Rodziców należy:

Ujednolicenie wspólnych oddziaływań szkoły i domu rodzinnego na młodzież i dzieci w procesie nauczania, wychowania i opieki.

 W celu wspierania działalności Statutowej Szkoły Rada Rodziców gromadzi środki na swoim funduszu ze składek rodziców.

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 w wysokości 100,00 zł. na pierwsze dziecko uczęszczające do naszej szkoły 50,00 zł na drugie i każde następne dziecko uczęszczające do naszej szkoły. Wpłaty można dokonywać jednorazowo jak i miesięcznie u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły:

 

Od dnia 30.10.2013 r.

mamy nowy nr konta w:

PKO BP Oddział Sosnowiec

- 90 1020 2498 0000 8402 0527 9676

 ==============================================

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22

W SOSNOWCU

========================

 

 

 

 1. W regulaminie pod nazwą  Rada Rodziców rozumie się Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 22 w Sosnowcu.
 2. Rada rodziców jest społecznym organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców uczniów.
 3. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami.

 


 

 

ROZDZIAŁ I

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Celem Rady Rodziców jest realizowanie praktycznych zadań doskonalenia całego procesu wychowania i nauczania dzieci przez zapewnienie ścisłej współpracy pomiędzy domem a szkołą, które wspólnie powinny wypełniać swoje komplementarne funkcje.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz społecznej funkcji szkoły.
 3. Do ważniejszych zadań Rady Rodziców należy:
  • zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez występowanie do wszystkich organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
  • współpraca z organami szkoły w zakresie zapewnienia rodzicom rzetelnej informacji o:

- planach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

- regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

- postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

- możliwości uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego  kształcenia dziecka;

 • organizowanie samopomocy rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim,
 • współudział w organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych uczniów;
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • gromadzenie z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, szczególnie w zakresie dydaktycznym i wychowawczym, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności, w którym określa w szczególności:

- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

4.  Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych szkół, ustalając zasady i zakres współpracy.

5.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

            1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

                        a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników.

W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

5) opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji, w tym organizacji harcerskich o podjęcie działalności w Szkole;

6) delegowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;

7) wyrażanie opinii w kwestii ewentualnego obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

8) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów;

9) wydawanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

 


 

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY RODZICÓW

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest klasowe zebranie rodziców.
 2. Zebranie rodziców danego oddziału wybiera spośród siebie w tajnym głosowaniu przedstawiciela do Rady rodziców, przewodniczącego klasowej rady rodziców. Zebranie może wybrać również wiceprzewodniczącego i skarbnika. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

 1. Przedstawiciele klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców.
 2. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:
  • prezydium, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
  • przewodniczącego prezydium,
  • komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców składa się z przewodniczącego i 3 członków, spośród których wyłania się wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 4. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 5. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 6. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
 7.  Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.
 8. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. Zebranie plenarne musi  zostać zwołane, jeśli wniosek taki zgłosi co najmniej dziesięciu rodziców.

 

 


 

 

ROZDZIAŁ III

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

 1. Wybory prezydium Rady Rodziców oraz komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Wyboru przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 3. Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, jednak nie mniej niż 50% + 1 głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego, w przeciwnym wypadku powtarza się wybory.
 1. W przypadku odwołania członka Prezydium lub złożenia przez niego rezygnacji, Rada Rodziców Szkoły w drodze wyboru uzupełnia skład Prezydium do wymaganej liczby członków.

 


 

 

ROZDZIAŁ IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW ORAZ JEJ PREZYDIUM

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Uchwały są protokołowane.

 


 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 22 w Sosnowcu z następujących źródeł:
  • składek rodziców,
  • wpłat osób fizycznych, organizacji instytucji i fundacji,
  • dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Wysokość składki wnoszonej przez rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składka jest wnoszona na pierwsze dziecko w wysokości 100% a na pozostałe 50%.
 4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny

 


 

 

  ROZDZIAŁ VI 

OBSŁUGA KSIĘGOWO – RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

 1. Obsługę księgowo – rachunkową prowadzi księgowa upoważniona przez Radę Rodziców. Przewiduje się możliwość zlecenia prowadzenia obsługi księgowo – rachunkowej. Warunki wynagrodzenia określi umowa.
 2. Rada Rodziców posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

 


 

 

 ROZDZIAŁ VII

 ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW RADY RODZICÓW

 1. Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między  zebraniami plenarnymi Rady Rodziców, a w szczególności:
  • zatwierdzanie planu pracy Rady Rodziców i nadzór nad jego realizacją,
  • podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo – gospodarczej,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności  na posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, a zwłaszcza:
 • koordynowanie prac wszystkich organów Rady Rodziców,
 • dokonywanie przydziału zadań i obowiązków członkom prezydium,
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady Rodziców oraz zebrań prezydium,
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców,
 • nadzorowanie terminowości zebrań.
 • dokonywać raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z punktu widzenia zgodności z przepisami regulaminu i uchwał Rady Rodziców,
 • dokonywać raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej poszczególnych ogniw Rady Rodziców w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości
 1. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Rady Rodziców, a zwłaszcza:
 1. Komisja rewizyjna ma czuwać nad prawidłowością działalności Rady Rodziców.

 


 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE

            1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.

            2. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22

            3. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi i Statutem Szkoły.

            4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem oświatowym lub interesem Szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonywanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, ma obowiązek uzgodnić z Prezydium Rady Rodziców tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

            5. W razie braku uzgodnień o których mowa w ust. 4 Dyrektor Szkoły lub Rada Rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub Kuratorium Oświaty w Katowicach.

            6. Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Radę Rodziców Szkoły. Do przyjęcia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.

Uchwalono przez radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 22 w Sosnowcu w dniu 17 marca 2008 roku.


Właściwe postawy rodzicielskie:

 

- akceptacja dziecka – rodzice kochają dziecko takim, jakie jest, chwalą, a kiedy zachowuje się niewłaściwie, ganią jego zachowanie, nie odrzucając i nie potępiając osoby; dają mu poczucie bezpieczeństwa;

- współdziałanie z dzieckiem – rodzice pozwalają na udział dziecka w życiu domowym, pracach domowych i rozrywkach – na miarę jego możliwości;

- zapewnienie dziecku rozsądnej swobody – rodzice stwarzają okazje do zaspokajania dziecięcej potrzeby aktywności i samodzielności;

- uznawanie różnych praw dziecka – rodzice unikają przesadnej dyscypliny i rygoru, oczekują od dziecka dojrzałego zachowania i zawsze chętnie mu w tym pomagają; przejawiają szacunek dla jego indywidualności.


Niewłaściwe postawy rodzicielskie:

 

- postawa odtrącająca – rodzice nie lubią dziecka, jest ich zawodem i rozczarowaniem; stale je krytykują, kierują nim poprzez rozkazy, surowe kary i represje;

 - postawa unikająca – rodzice dają dziecku nadmierną swobodę wynikającą z obojętności i braku poczucia więzi; cechuje ich brak zainteresowania sprawami dziecka;

- postawa nadmiernie chroniąca – rodzice chronią dziecko od każdego samodzielnego wysiłku i odpowiedzialności, są nadmiernie pobłażliwi i nadopiekuńczy;

- postawa nadmiernie wymagająca – rodzice stawiają dziecku maksymalne wymagania, często przerastające jego możliwości; wychowaniu towarzyszy stale dezaprobata, krytyka i gniew.


Postawy rodzicielskie sprzyjają rozwojowi pewnych cech zachowania się dzieci. Właściwe postawy decydują o pozytywnym rozwoju wszystkich możliwości dziecka i osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w życiu. Rodzice najczęściej nie dostrzegają związku między własnym postępowaniem a zachowaniem się dziecka. Tymczasem to właśnie w kontaktach z rodzicami dziecko tworzy obraz własnej osoby. Ocenia siebie oczyma swoich rodziców - osób znaczących. Mając czułych rodziców, o właściwych postawach wychowawczych, dziecko nabiera dobrego mniemania o sobie. W przypadku podejścia surowego i krytycznego, odczuwa lęk i ocenia siebie krytycznie.

Spisane tu krótkie rozważania o pułapkach i zakrętach wychowawczych nie mają na celu przestraszyć czy zniechęcić do rodzicielstwa. Nie stawiajmy się w roli ani dobrych, ani złych rodziców, ani tolerancyjnych, ani autorytatywnych. Zacznijmy myśleć o sobie, jak o ludziach z wielkimi możliwościami tworzenia i wprowadzania zmian.


Dzieci, które czują się kochane, rozumiane i akceptowane:

- chętnie się uczą,

- szybciej i dokładnie zapamiętują,

- mają więcej twórczych pomysłów,

- łatwiej się koncentrują,

- chcą rozwijać swoje zainteresowania,

- wierzą we własne możliwości,

- bardziej lubią szkołę,

- z życzliwością odnoszą się do starszych i rówieśników,

- mają więcej siły do pokonywania trudności w nauce,

- łatwiej znoszą niepowodzenia,

- są bardziej aktywne,

- osiągają większe sukcesy,


 Dzieci ciągle krytykowane i wyśmiewane:

- myślą, że nie mają po co się starać,

- zamykają się w sobie i przestają ufać,

- czują się rozżalone, samotne, winne,

- złoszczą się na innych i na siebie samych,

- tracą wiarę w siebie i ludzi,

- nie mają ochoty współpracować,

- wydaje im się, że nie są godne miłości,


Dzieci ciągle pouczane i strofowane:

- buntują się i robią na złość,

- mają trudności z koncentracją uwagi i z zapamiętywaniem,

- niechętnie się uczą,

- nie robią nic, bo boją się niepowodzeń,

- unikają towarzystwa dorosłych,

- szukają akceptacji w negatywnych grupach rówieśnic,

 =================================================

Internet

- złote rady dla rodziców

 

 

 

Czy wiesz jak chronić dziec i w Internecie?

 

 

 

Okazuje się, że nie trzeba do tego wcale wiedzy komputerowej. Wśród przedstawionych złotych rad nie ma bowiem ani jednej, która by takiej wiedzy wymagała. Dowiedz się, jak to robić ?


Niech komputer stoi we wspólnym miejscu. Jako rodzic masz prawo wiedzieć, jak Twoje dziecko korzysta z komputera.Jeśli jednak będzie ono odbierać Cię jako kontrolera, czy cenzora, to nie pomoże to Waszym kontaktom. Dlatego lepiej nie zaglądać co chwilę do pokoju, w którym dziecko zamyka się na czas korzystania z sieci.


Jeśli komputer stoi we wspólnym miejscu Twojego domu, możesz zawsze „przypadkiem” zajrzeć na ekran, przechodząc obok.


Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko w sieci. Wielu rodziców wychodzi z założenia, że jeśli dziecko nie wałęsa się po ulicach, tylko siedzi w domu, to już wszystko jest dobrze.


Dzieci siedzą godzinami przed komputerem, a rodzice nawet nie mają pojęcia, co one robią. Jeśli chcesz chronić swoje dziecko, interesuj się tym, co ono robi. Rozmawiaj z nim o tym.


 Jeśli Twoje zainteresowanie będzie przybierało formę ciągłej kontroli, zyskasz jedynie to, że Twoje dziecko szybko nauczy się tej kontroli unikać.


Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co ono robi w sieci, wykazuj zainteresowanie. A może nauczysz się przy tym czegoś ciekawego?


Nie bój się przyznać do niewiedzy. Dzisiaj dzieci często lepiej radzą sobie z nowoczesnymi technologiami niż dorośli. Taka już kolej rzeczy, więc nie bój się przyznać do tego, że czegoś nie wiesz. Naprawdę, Twój rodzicielski autorytet na tym nie ucierpi, a dziecko będzie szczęśliwe, mogąc Cię czegoś nauczyć.


Naucz dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje. W internecie każdy może udawać kogoś, kim naprawdę nie jest. Rozmówcy nie widzą się, siedząc przed swoimi monitorami. Osoba dorosła może udawać dziecko, a dziecko osobę dorosłą, mężczyzna może podawać się za kobietę i na odwrót. Dzieci są ufne i naiwne z natury i często tego nie rozumieją. Wytłumacz dziecku, że np. miła koleżanka może okazać się niemiłym dorosłym mężczyzną.


Naucz dziecko, by nie podawało danych osobowych i nie opowiadało o rodzinie. Przestępca chce jak najwięcej wiedzieć o swojej ofierze. Nie musi to zresztą być pedofil, nawet włamywacz może poprzez internet przeprowadzić wywiad poprzedzający kradzież w Twoim domu. Dlatego naucz dziecko, by nie mówiło, ile dokładnie ma lat, jak się nazywa, nie podawało adresu i numeru telefonu. Takiej samej ostrożności uczymy w końcu nasze dzieci w stosunku do ludzi w świecie realnym.


Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy. W sieci Twoje dziecko może poznać ciekawych i wartościowych znajomych. Nie ma nic złego w spotkaniach z ludźmi poznanymi on-line. Ze względów bezpieczeństwa ustal jednak, że o takim spotkaniu dziecko musi Ci powiedzieć. Jeśli już umawia się ono, niech wyznaczy na spotkanie miejsce publiczne, w którym może łatwo nie podejść, uciec lub wezwać pomoc.


Nie krytykuj, nie obwiniaj, jeśli coś się stanie. Dziecko musi wiedzieć, że może Ci powiedzieć o wszystkim. Jeśli przyszło i opowiedziało Ci o czymś złym, co je spotkało, doceń jego zaufanie wobec Ciebie. Pochwal je, nie krytykuj, nie obwiniaj, nie karz, nie bagatelizuj, nie próbuj usprawiedliwiać osoby, która wyrządziła krzywdę dziecku.


Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, czegoś nie wiesz, poradź się specjalistów. Czasem coś budzi nasze wątpliwości. Nie wiemy nic na pewno, ale podskórnie czujemy, że dzieje się coś złego. Jeżeli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości, czegoś nie wiesz, szukaj pomocy u specjalisty.


Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj. My dorośli, często mówimy, że:  „dzieci i ryby głosu nie mają”.Stąd bierze się większość naszych problemów – nie umiemy słuchać dzieci i rozmawiać z nimi. Tymczasem rozmowa to najlepsza forma ochrony Twojego dziecka.Rozmawiaj z nim. Nic mądrzejszego nikt nie wymyśli.


Bezimienne serfowanie w sieci nie zwalnia dzieci od stosowania zasad dobrego zachowania. Niedopuszczalne jest – wykorzystywanie swojej anonimowości do obrażania ludzi i umieszczania nieprawdy.

====================================================

 DZIECKO W SIECI…

CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZY

 

 

 

Jeśli dziecku brak ciepła i miłości rodziców, uczy się chłodu i obojętności wobec innych ludzi. Jeśli dziecku brak emocjonalnego kontaktu z rodzicami, uczy się samotności i obojętności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.

Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.

Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.

Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.

 


 

 

Dzieci są do kochania…

 

/źródła internetowe/

Możliwość komentowania jest wyłączona.