Losy absolwenta SP 22

 

books_girl_study_happy_school_finish

 

 

 

 

Dalsze losy naszych absolwentów

 

 

 

 

Losy absolwentów klasa 1 – 2016 – czerwiec 2016

 

 Losy absolwentów klasa 3 – 2016 – czerwiec 2016

 

 

 


 

losyabsolwentow

 

Wyniki ankiety skierowanej do absolwentów

naszej szkoły,

a obecnie uczniów

Gimnazjum nr 16 i Gimnazjum nr 25,

w których kontynuuje naukę najliczniejsza grupa

naszych absolwentów.

Ankietę przeprowadzono w dniach 10-21 grudnia 2015 r.
W ankiecie wypowiedziało się 31 (8- G25,23- G16) uczniów i 8 wychowawców klas I(wychowawcy wypowiedzieli się na temat 35 uczniów, ale 4 ankiety uczniowskie nie zostały zwrócone)

 


Ankieta obejmowała 5 pytań, w pytaniach od 2 do 5 uczniowie samodzielnie formułowali odpowiedzi.

 

Na początek respondenci mieli określić w skali od 1 do 5, czy potrafią nawiązywać nowe kontakty w gimnazjum.

 


 

71% pytanych potwierdziło, że w najwyższym stopniu radzą sobie w tym obszarze. Uczniowie w 84% wiedzą , do kogo należy się zwrócić , szukając pomocy. Zdaniem gimnazjalistów 74% z nich świetnie czuje się w nowej szkole. Uczniowie potwierdzili , że nowa szkoła zaoferowała w najwyższym stopniu grupie 23 z nich możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań.

 

 


 

W jakim stopniu, w skali o 1 do 5:                            1         2         3        4        5


potrafisz nawiązywać kontakty w nowej szkole     0         2         0        7       22   – 71%


wiesz , do kogo możesz zwrócić się o pomoc            1         1         2        1        26  – 84%


czujesz się w swojej szkole                                         2         0         0        6       23  – 74%


 

 

masz możliwość rozwijania

swoich zdolności i zainteresowań                              0         1          3        8       19  -61%


 

 

 

Przed ukończeniem szkoły podstawowej często podejmowano z uczniami temat ich funkcjonowania w nowej szkole. Uczestniczono w dniach otwartych w gimnazjach, aby oswoić uczniów z nową placówką. Młodzież wyrażała wówczas swoje lęki związane z podjęciem nauki na kolejnym etapie.

 


 

Zapytaliśmy w naszej ankiecie , czego obawiali się przed rozpoczęciem nauki w nowej szkole.

 


 

Jak wynika z wypowiedzi uczniów, bali się oni przede wszystkim , czy zostaną zaakceptowani przez nowe środowisko.

16% pytanych nie było przekonanych, czy podołają wysokiemu poziomowi nauki , a 12% obawiało się zbyt dużej ilości nowych obowiązków.

2 uczniów wyraziło się , że niczego się nie obawiali w związku ze zmianą szkoły.

 

 


2. Obawy wobec gimnazjum:


Obawy wobec gimnazjum                                                   Ilość osób                %
Brak przyjaciół                                                                            2                        6


Brak akceptacji ze strony nowych kolegów                            9                        29


zbyt wysoki poziom nauki                                                        5                        16


Niepowodzeń edukacyjnych (słabych ocen)                          2                          6


Nieprzyjazna atmosfera nowego miejsca                               2                          6


Zbyt dużej ilości nowych obowiązków                                    4                         12


Nowych nauczycieli                                                                   3                          9


Złego traktowania przez starszych                                         3                          9


Nowych przedmiotów                                                              1                           3


Niczego                                                                                       2                          6


 

 

Uczniowie w ankiecie mieli także możliwość wyrażenia swojego zdania na temat nowej szkoły, a ściślej mówiąc , co ich w niej zaskoczyło co było odmiennego.


 

Najbardziej uczniów zaskoczyli mili nauczyciele – takie zdanie wyraziło 16% , 9%pytanych potwierdziło , że w oczywisty sposób zetknęli się z nowymi nauczycielami. Dla 9% uczniów zaskakujący okazał się wysoki poziom nauczania w wybranej przez nich szkole. W równym stopniu – przez 3% respondentów za coś zaskakującego uznano: nowych kolegów, ciekawe pomysły SU, liczebność uczniów w szkole, nacisk na samodzielne działania, elektroniczny dziennik, identyfikatory. Dla 2 obecnych gimnazjalistów szkoła w żaden sposób ich nie zaskoczyła.

 


3. Co Cię zaskoczyło w nowej szkole?

 


 

Co Cię zaskoczyło w nowej szkole?                          Ilość osób                           %

 


Nowi nauczyciele                                                                3                                 9


Nowi koledzy                                                                      1                                 3


Mili nauczyciele                                                                 5                                 16


Mili koledzy                                                                       1                                   3


Wysoki poziom nauki                                                      3                                    9


Ciekawe pomysły SU                                                      1                                     3


Ciepła atmosfera                                                             2                                     6


Nacisk na samodzielne działania ucznia                       1                                     3


 

Elektroniczny dziennik                                                   1                                     3


Identyfikatory                                                                 1                                     3


Serdeczne traktowanie przez starszych uczniów       1                                     3


Duża ilość uczniów w szkole                                           1                                    3


Nic                                                                                     2                                    6


 

 

4. Czego się nauczyłeś w szkole podstawowej i przydało Ci się to w gimnazjum?

 


Czego się nauczyłeś w szkole podstawowej

i przydało Ci się to w gimnazjum?                                          Ilość osób                   %


Umiejętność nawiązywania nowych znajomości                          8                        26.6


Umiejętność życia w grupie i współpracy z innymi                     3                          9


Wiadomości z różnych przedmiotów

( np. j. pol., matemat, przyrody, w-f, j. ang)                                 9                         29


Pewności siebie                                                                                 2                          6


Odważnego wyrażania własnego zdania                                        3                          9


Bycia sobą                                                                                          1                          3


Właściwego zachowania                                                                   1                          3


Dobrego wychowania                                                                       1                          3


Bycia miłym dla innych                                                                   1                           3


Samodzielności myślenia                                                                1                            3


Niczego                                                                                              4                          13.8


 

 

Zwróciliśmy się do ankietowanych z pytaniem:

 

Czego się nauczyłeś w szkole podstawowej i przydało Ci się to w gimnazjum?


 

Uczniowie najczęściej w 29% wskazywali na wiedzę z konkretnych przedmiotów(j. polski . matematyka, przyroda, wychowanie fizyczne, j. angielski). Cenną umiejętnością, z którą wystartowali nasi absolwenci w nowej szkole okazała łatwość w nawiązywaniu kontaktów-podkreśliło ją blisko 27%.

 


 

Uczniowie zauważali , że ze szkoły podstawowej wynieśli także:

 

 

umiejętność życia w grupie i współpracy z innymi(9%),

odwagę wyrażania własnego zdania(9%),

śmiałość bycia sobą(3%),

samodzielność myślenia(3%),

umiejętność właściwego zachowania się(3%).

 


 

Do refleksji skłania jednak fakt, że 4 uczniów wyraziło zdanie, że niczego, co przydałoby się teraz w gimnazjum, nie nauczyli się na poprzednim etapie. Zdajemy sobie sprawę, że wśród naszych absolwentów są uczniowie, którzy osiągali słabe wyniki w nauce i możliwe, że braki w wiadomościach i umiejętnościach są dla nich obecnie przeszkodą do osiągania sukcesu edukacyjnego.

 


 

W gimnazjum młodzież uczy się nowych przedmiotów.

Interesowało nas, z którymi z nich mają kłopoty nasi absolwenci.

 


Fizyka sprawia trudność 42% uczniów, a chemia 35% ankietowanym. Biologia tylko w 10% przypadków stanowi problem. 1 uczeń wskazał j. niemiecki jako źródło trudności. 12.9% ankietowanych potwierdziło, że nie ma problemów z nauką.

Uczniowie, w swoich wypowiedziach, wskazywali, że także te przedmioty, które stanowią kontynuację ze szkoły podstawowej przysparzają im trudności.

45% podawało matematykę,

26% j. polski,

32% historię,

16% j. angielski.

 


 

W pewnym stopniu wiąże się to z nowymi treściami z tych przedmiotów i nowymi nauczycielami, prowadzącymi te zajęcia. Należy jednak położyć większy nacisk na wymagania z tych przedmiotów, aby zniwelować trudności uczniów.

 


5. Jakie przedmioty sprawiają Ci obecnie największy problem?

 


Jakie przedmioty sprawiają Ci

obecnie największy problem?                               Ilość osób                 %


geografia                                                                         2                         6


biologia                                                                            3                        10


j. niemiecki                                                                      1                         3


chemia                                                                            11                       35


fizyka                                                                               13                      42


j. angielski                                                                         5                       16


matematyka                                                                   14                       45


historia                                                                            10                        32


j. polski                                                                              8                        26


Nie mam żadnych problemów z nauką                        4                         12.9


Ankietę przeprowadzono także wśród obecnych wychowawców .

Zapytani nauczyciele o to, jak nasi absolwenci radzą sobie w relacjach społecznych, określili, że doskonale funkcjonuje w tym obszarze 54% uczniów , a zadowalająco 46%. Żaden z uczących nie wskazał ucznia, który nie radziłby sobie w grupie społecznej. Zasięgnęliśmy także ich opinii na temat wyników w nauce osiąganych przez młodzież. Wysokie wyniki uzyskuje 20% uczniów, średnie 49%, a niskie 31%.

 


Jak absolwenci radzą sobie w relacjach społecznych?

doskonale       %        zadowalająco      %             nie radzą sobie      %
19– 54%                      16– 46%                                    0– 0%

 


Zdaniem 6 nowych wychowawców, nasi absolwenci, nie sprawiają żadnych problemów wychowawczych. Według opinii 2 nauczycieli z Gimnazjum nr 16 , naszym uczniom zdarzają się wagary i godziny nieusprawiedliwionej nieobecności. Warto dodać, że w tych poszczególnych klasach znalazło się po 8 uczniów z naszej szkoły, a wśród nich osiągnięcia edukacyjne 63% tych uczniów są na poziomie wyników niskich. Można więc wnioskować, że ci absolwenci to grupa uczniów , której nauka sprawia trudność, nie mają możliwości wykazania się na tym polu, a dodatkowe nieobecności pogłębiają braki i zaległości.

 


 

Ilu absolwentów osiąga wyniki:
wysokie                %                 średnie              %                 niskie                %

7                     20%                   17                 49%                11                    31%

 


Wnioski:
Starać się stale podnosić poziom nauczania , uświadamiać uczniom sens uczenia się
W dalszym ciągu rozwijać umiejętności społeczne uczniów(nawiązywanie kontaktów, praca w grupie)
Kłaść nacisk na samodzielność myślenia i działania uczniów.
W dalszym ciągu monitorować losy absolwentów.

 

 


Ankieta dla wychowawców: G25
Ilu absolwentów osiąga wyniki:
Wysokie  3, 4
Średnie 1 4  12
Niskie  11


Jak absolwenci radzą sobie w relacjach społecznych:
Doskonale 4 4 15
Zadowalająco 16
Nie radzi sobie


Jakie problemy wychowawcze sprawiają absolwenci nie sprawiają problemów wych., nie ma problemów wych.


 

Ankieta dla wychowawców: G16
Ilu absolwentów osiąga wyniki:
Wysokie1,3
Średnie 2,3,4,2,1
Niskie 1,4,6

 


Jak absolwenci radzą sobie w relacjach społecznych
Doskonale 5,6,3,1
Zadowalająco 2,2,8
Nie radzi sobie


Jakie problemy wychowawcze sprawiają absolwenci: nie sprawiają problemów, nie sprawiają problemów wych. wagary, częste nieobecności w szkole(bez usprawiedliwienia), nie sprawiają problemów wych. żadnych problemów wych.

 

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 22
w Sosnowcu

 

 

 

RAPORT Z DIAGNOZY OBSZARU III
FUNKCJONOWANIE SZKOŁY
W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 

DZIAŁ 3.2

 

 

 

WYKORZYSTANIE

INFORMACJI O LOSACH ABSOLWENTÓW
PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

 

 

Sosnowiec, czerwiec 2012

 


Cele:
• zbadanie wyników kształcenia oraz osiągnięć edukacyjnych absolwentów SP Nr 22 w Sosnowcu.
• zanalizowanie zachowania absolwentów.


Czas przeprowadzenia:

 

 

czerwiec 2012 r.


Osoby odpowiedzialne:

 

 

 

Dorota Fogtman, Agnieszka Wanic, Dorota Krzyształowicz , Magdalena Woś

 


Zakres diagnozy:

 

 

 

Diagnozą objęto 36 uczniów klas pierwszych.

 


 

 

Standardy osiągnięć:

 

 

 

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwanymi w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranych szkołach realizując własne cele i aspiracje. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

 


Standardy wymagań:
- Szkoła podejmuje działania zmierzające do uzyskania informacji o losach absolwentów.


Narzędzia wykorzystane w trakcie mierzenia:

 

 

 

Ankiety przeprowadzone zostały wśród wychowawców uczniów klas pierwszych Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu.

 


Charakterystyka szkoły:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 22.
Adres: 41 – 200 Sosnowiec, ul. A. Urbanowicz 14.
Telefon: ( 0 32) 266 10 02.
Dyrektor: mgr inż. Anna Cygan.

 

 


 

ANKIETA DOTYCZĄCA LOSÓW ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22

UCZĘSZCZAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DO GIMNAZJUM NR 16,

SKIEROWANA DO WYCHOWAWCÓW KLAS PIERWSZYCH

 

 


 

I
1. W roku szkolnym 2010/2011 podjęło w klasie I….. naukę ………… uczniów uczęszczających wcześniej do Szkoły Podstawowej Nr 22.

 


 

II
1. Proszę podać ilość uczniów, którzy uzyskali podane niżej oceny:

 


 

      Półrocze                   Koniec roku szkolnego
                                                        (przewidywaną)

 


bez oceny niedostatecznej
z 1 oceną niedostateczną
z 2 ocenami niedostatecznymi
z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi


 

 

2. Proszę podać przewidywaną ilość uczniów, którzy uzyskają na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej:
…………………………………………………………………………………………………………….

 


 

 

3. Proszę podać ilość uczniów biorących udział w konkursach, zawodach:

a) szkolnych: ……………………………………………………………………………………….
b) międzyszkolnych: ……………………………………………………………………………
Jeśli uczeń zajął jedno z czołowych miejsc, proszę podać rodzaj konkursu
i zajęte miejsce: …………………………………………………………………………………………………………….


 

4. Proszę podać ilość uczniów, którzy otrzymali podane niżej oceny z zachowania:

 


 

Półrocze                      Koniec roku szkolnego
                                                  (przewidywaną)

 


wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 


 

Podpis wychowawcy klasy                                                         Pieczątka szkoły i podpis
nauczyciela:                                                                                   dyrektora:
……………………………………….                                                            ………………………………….

 


RAPORT

 


 

I
1. W roku szkolnym 2010/2011 podjęło w klasie I naukę 71,42% uczniów uczęszczających wcześniej do Szkoły Podstawowej Nr 22.

 


 

 

II
1. Proszę podać ilość uczniów, którzy uzyskali podane niżej oceny:

 


 

Półrocze          Koniec roku szkolnego
                                                                 (przewidywaną)

 


bez oceny niedostatecznej                               47,50%                                 22,50%

 


z 1 oceną niedostateczną                                 10%                                         2,50%

 


z 2 ocenami niedostatecznymi                        15%                                         0%

 


z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi          17,50%                                  32,50%

 


 

 

2. Proszę podać przewidywaną ilość uczniów, którzy uzyskają na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej:
2,5%


 

 

3. Proszę podać ilość uczniów biorących udział w konkursach, zawodach:

 

 

 

c) szkolnych: 25%
d) międzyszkolnych: 20%

 

 

Jeśli uczeń zajął jedno z czołowych miejsc, proszę podać rodzaj konkursu i zajęte miejsce:

 


- I, II miejsce – w Łyżwiarstwie szybkim dziewcząt,
- III miejsce – w szkolnym konkursie – Mistrz obliczeń procentowych,
- I miejsce – w drużynowych Mistrzostwach Sosnowca klas I
- III miejsce – w Piłce nożnej dziewcząt
- III miejsce – w II etapie turnieju Coca- cola Cup
- I miejsce – w Piłce Nożnej dziewcząt w Sosnowcu
- I miejsce – w Coca- cola Cup w piłce nożnej
- I miejsce – w biegach przełajowych – drużynowo
- I miejsce – w Lidze Lekkoatletycznej – zawody drużynowe


 

 

4. Proszę podać ilość uczniów, którzy otrzymali podane niżej oceny z zachowania:

 


 

 

   Półrocze                  Koniec roku szkolnego
                                                         (przewidywaną)


wzorowe                                                           7,50%                                   10%


bardzo dobre                                                 10%                                        10%


dobre                                                              27,50%                                   20%


poprawne                                                      25%                                         32,50%


nieodpowiednie                                            12,50%                                    12,50%


naganne                                                         20%                                         15%


 

 

 

Mocne strony szkoły:

 

 

  • Szkoła daje szansę kontynuowania nauki i rozwoju zainteresowań każdemu absolwentowi.
  • Większość absolwentów dobrze sobie radzi w kolejnym etapie kształcenia – gimnazjalnym.
  • Bardzo dobrze kształtuje się udział absolwentów w różnego typu konkursach.

 


 

Szkoła Podstawowa Nr 22
w Sosnowcu

 

 

RAPORT Z DIAGNOZY

DZIAŁU III KSZTAŁCENIE
PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

 

 

Sosnowiec, czerwiec 2012 r.

 


Cele:
• zbadanie wyników kształcenia oraz osiągnięć edukacyjnych absolwentów SP Nr 22 w Sosnowcu.
• zanalizowanie zachowania absolwentów.

 


Czas przeprowadzenia:

 

 

czerwiec 2012 r.


Osoby odpowiedzialne:

 

 

 

Dorota Fogtman, Agnieszka Wanic, Dorota Krzyształowicz.

 


Zakres diagnozy:

 

 

 

Diagnozą objęto 40 uczniów klas pierwszych.

 


Dział:

 

 

III. Kształcenie.

 


Obszar:

 

 

 

4. Efekty kształcenia.

 


Standardy osiągnięć:

 

 

 

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwanymi w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranych szkołach realizując własne cele i aspiracje. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

 


Standardy wymagań:
7. Szkoła podejmuje działania zmierzające do uzyskania informacji o losach absolwentów.

 


Obszar:

 

 

 

3. Przebieg procesu kształcenia.

 


Standardy osiągnięć:

 

 

 

W procesie kształcenia jasno określono cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektywności kształcenia. Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się.

 


Standardy wymagań:
2. Nauczyciele w toku kształcenia wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój.

 


Obszar:

 

 

 

4. Efekty kształcenia.

 


Standardy osiągnięć:

 

 

 

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwanymi w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranych szkołach, realizując własne cele i aspiracje. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

 


Standardy wymagań:
7. Szkoła podejmuje działania zmierzające do uzyskania informacji o losach absolwentów.


Narzędzia wykorzystane w trakcie mierzenia:

 

 

 

Ankiety przeprowadzone zostały wśród wychowawców uczniów klas pierwszych Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu.

 


 

Charakterystyka szkoły:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 22.
Adres: 41 – 200 Sosnowiec, ul. A. Urbanowicz 14.
Telefon: ( 0 32) 266 10 02.
Dyrektor: mgr inż. Anna Cygan.

 

 


 

 

ANKIETA

DOTYCZĄCA LOSÓW ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22

UCZĘSZCZAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

DO GIMNAZJUM NR 16,

SKIEROWANA DO WYCHOWAWCÓW KLAS PIERWSZYCH

 


 

 

I.
2. W roku szkolnym 2011/2012 podjęło w klasie I….. naukę ………… uczniów uczęszczających wcześniej do Szkoły Podstawowej Nr 22.

 


 

 

II.
5. Proszę podać ilość uczniów, którzy uzyskali podane niżej oceny:

 


 

Półrocze                Koniec roku szkolnego
                                                          (przewidywaną)

 


bez oceny niedostatecznej
z 1 oceną niedostateczną
z 2 ocenami niedostatecznymi
z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi

 


 

6. Proszę podać przewidywaną ilość uczniów, którzy uzyskają na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej:
…………………………………………………………………………………………………………….

 


 

7. Proszę podać ilość uczniów biorących udział w konkursach, zawodach:

e) szkolnych: ……………………………………………………………………………………….
f) międzyszkolnych: …………………………………………………………………………….
Jeśli uczeń zajął jedno z czołowych miejsc, proszę podać rodzaj konkursu
i zajęte miejsce: …………………………………………………………………………………………………………….

 


 

 

8. Proszę podać ilość uczniów, którzy otrzymali podane niżej oceny z zachowania:

 


 

 

   Półrocze              Koniec roku szkolnego
                                                          (przewidywaną)

 


wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

 


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 


 

 

Podpis wychowawcy klasy                                 Pieczątka szkoły i podpis
nauczyciela:                                                             dyrektora:
……………………………………….                                    ………………………………….


 

 

RAPORT

 

 

 

I.
1. W roku szkolnym 2011/2012 podjęło w klasie I naukę 80% uczniów uczęszczających wcześniej do Szkoły Podstawowej Nr 22.

 


 

 

II.
2. Proszę podać ilość uczniów, którzy uzyskali podane niżej oceny:

 


 

    Półrocze               Koniec roku szkolnego
                                                            (przewidywaną)

 


bez oceny niedostatecznej                          36,11%                                  41,66%

 


z 1 oceną niedostateczną                            16,66%                                       5,5%

 


z 2 ocenami niedostatecznymi                  16,66%                                      11,11%

 


z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi     25%                                              25%

 


 

 

3. Proszę podać przewidywaną ilość uczniów, którzy uzyskają na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej:
2,77%

 


 

4. Proszę podać ilość uczniów biorących udział w konkursach, zawodach:

 

 

 

g) szkolnych: 11%
h) międzyszkolnych: 13,88%

 

 

Jeśli uczeń zajął jedno z czołowych miejsc, proszę podać rodzaj konkursu i zajęte miejsce:
- II miejsce w konkursie historycznym ,, Starożytny Rzym’’.

 

 


 

5. Proszę podać ilość uczniów, którzy otrzymali podane niżej oceny z zachowania:

 

 


 

       Półrocze                    Koniec roku szkolnego
                                                    (przewidywaną)

 


wzorowe                                                 0%                                              0%

 


bardzo dobre                                       25%                                           22,22%

 


dobre                                                    19,44%                                      22,22%

 


poprawne                                            33,33%                                       30,55%

 


nieodpowiednie                                  13,88%                                        16,66%

 


naganne                                                 8,33%                                         8,33%

 


 

 

Mocne strony szkoły:

 

 

 

  • Szkoła daje szansę kontynuowania nauki i rozwoju zainteresowań każdemu absolwentowi.
  • Większość absolwentów dobrze sobie radzi w kolejnym etapie kształcenia – gimnazjalnym.

 

 


 

 

RAPORT Z DIAGNOZY

DZIAŁU III KSZTAŁCENIE
PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 

 

Sosnowiec, czerwiec 2013 r.

 

 


 

 

Cele:
• zbadanie wyników kształcenia oraz osiągnięć edukacyjnych absolwentów SP Nr 22 w Sosnowcu.
• zanalizowanie zachowania absolwentów.

 


Czas przeprowadzenia:

 

 

czerwiec 2013 r.

 


Osoby odpowiedzialne:

 

 

Dorota Fogtman, Agnieszka Wanic, Dorota Krzyształowicz , Magdalena Woś.

 


Zakres diagnozy:

 

 

 

Diagnozą objęto 25 uczniów klas pierwszych.

 


Dział:

 

 

III. Kształcenie.

 


Obszar:

 

 

4. Efekty kształcenia.

 


Standardy osiągnięć:

 

 

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwanymi w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranych szkołach realizując własne cele i aspiracje. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

 


Standardy wymagań:
Szkoła podejmuje działania zmierzające do uzyskania informacji o losach absolwentów.

 


Obszar:

 

 

 

3. Przebieg procesu kształcenia.

 


Standardy osiągnięć:

 

 

 

W procesie kształcenia jasno określono cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektywności kształcenia. Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się.

 


Standardy wymagań:
Nauczyciele w toku kształcenia wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój.

 


Standardy wymagań:
Szkoła podejmuje działania zmierzające do uzyskania informacji o losach absolwentów.

 


Narzędzia wykorzystane w trakcie mierzenia:

 

 

Ankiety przeprowadzone zostały wśród wychowawców uczniów klas pierwszych Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu.

 


Charakterystyka szkoły:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 22.
Adres: 41 – 200 Sosnowiec, ul. A. Urbanowicz 14.
Telefon: ( 0 32) 266 10 02.
Dyrektor: mgr inż. Anna Cygan.

 

 


 

 

ANKIETA

DOTYCZĄCA LOSÓW ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22

UCZĘSZCZAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DO GIMNAZJUM NR 16,

SKIEROWANA DO WYCHOWAWCÓW KLAS PIERWSZYCH

 


 

 

I.
3. W roku szkolnym 2012/2013 podjęło w klasie I….. naukę ………… uczniów uczęszczających wcześniej do Szkoły Podstawowej Nr 22.

 


 

 

II.
9. Proszę podać ilość uczniów, którzy uzyskali podane niżej oceny:

 


 

Półrocze                Koniec roku szkolnego
                                                      (przewidywaną)

 


bez oceny niedostatecznej
z 1 oceną niedostateczną
z 2 ocenami niedostatecznymi
z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi

 


 

 

10. Proszę podać przewidywaną ilość uczniów, którzy uzyskają na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej:
……………………………………………………………………………………………………………

 


 

 

11. Proszę podać ilość uczniów biorących udział w konkursach, zawodach:

i) szkolnych: ……………………………………………………………………………………….
j) międzyszkolnych: …………………………………………………………………………….
Jeśli uczeń zajął jedno z czołowych miejsc, proszę podać rodzaj konkursu
i zajęte miejsce: …………………………………………………………………………………………………………….

 


 

 

12. Proszę podać ilość uczniów, którzy otrzymali podane niżej oceny z zachowania:

 

 


 

   Półrocze                    Koniec roku szkolnego
                                                    (przewidywaną)

 


wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

 


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 


 

Podpis wychowawcy klasy                          Pieczątka szkoły i podpis
nauczyciela:                                                      dyrektora:
……………………………………….                           ………………………………….


 

RAPORT

 


I.
6. W roku szkolnym 2012/2013 podjęło w klasie I naukę 44,64% uczniów uczęszczających wcześniej do Szkoły Podstawowej Nr 22.

 


 

 

II.
7. Proszę podać ilość uczniów, którzy uzyskali podane niżej oceny:

 


 

 

  Półrocze                 Koniec roku szkolnego
                                                       (przewidywaną)

 


bez oceny niedostatecznej                    100%                                          92%

 


z 1 oceną niedostateczną                            8%                                         ——–

 


z 2 ocenami niedostatecznymi                 12%                                          ——–

 


z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi   12%                                           36%

 


 

 

8. Proszę podać przewidywaną ilość uczniów, którzy uzyskają na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej:
12%

 


 

 

9. Proszę podać ilość uczniów biorących udział w konkursach, zawodach:

 

k) szkolnych: 8%
l) międzyszkolnych: 16%

 

 

Jeśli uczeń zajął jedno z czołowych miejsc, proszę podać rodzaj konkursu i zajęte miejsce:
-I, II miejsce w zawodach sportowych.

 

 


10. Proszę podać ilość uczniów, którzy otrzymali podane niżej oceny z zachowania:

 

 


 

Półrocze                        Koniec roku szkolnego
                                       (przewidywaną)

 


wzorowe                                       4%                                                 16%

 


bardzo dobre                             68%                                                 64%

 


dobre                                          24%                                                     8%

 


poprawne                                  24%                                                    20%

 


nieodpowiednie                        12%                                                     16%

 


naganne                                       4%                                                        8%

 


 

 

Mocne strony szkoły:

 

 

 

  • Szkoła daje szansę kontynuowania nauki i rozwoju zainteresowań każdemu absolwentowi.
  • Większość absolwentów dobrze sobie radzi w kolejnym etapie kształcenia – gimnazjalnym.

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.