Wizja i misja szkoły

tarczasp 22- wersja aktualna

 

Wizja szkoły:

 

 

 

OD LOKALNEGO PATRIOTY

DO TOLERANCYJNEGO

I WYKSZTAŁCONEGO EUROPEJCZYKA

 

 

 

Szkoła nasza stwarza szansę zdobycia rzetelnej wiedzy ogólnej, umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, sprzyja wzajemnemu poznaniu się i budowaniu atmosfery zrozumienia i partnerstwa.

 

 

 

  • Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do życia w warunkach współczesnego świata.
  • Potrafi krytycznie myśleć i świadomie wykorzystywać własną aktywność.
  • Chętnie pomaga innym, ma poczucie odpowiedzialności.
  • Jest samodzielny i przedsiębiorczy.

 

 

 

Misja szkoły:

 

 

 

1. Prawa dziecka i człowieka wyznaczają kierunki działań wychowawczych.


2. Szkoła zapewnia wysoką jakość kształcenia.


3. Szkoła stwarza optymalne warunki dla rozwoju każdego ucznia, aby umożliwić mu osiąganie    sukcesów w dalszym procesie kształcenia.


4. Atmosfera w szkole sprzyja efektywnej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.


5. Szkoła umożliwia rozwój zawodowy pracującym w niej nauczycielom.


6. Kwalifikacje kadry pedagogicznej umożliwiają realizację przyjętych przez szkołę zadań ustawowych i własnych.


7. Dyrekcja w zarządzaniu szkołą kieruje się dobrem uczniów i szanuje godność pracowników.


8. Relacje społeczności szkolnej oparte są na powszechnie akceptowanych normach społecznych i etycznych.


9. Uczniowie, nauczyciele i rodzice – cenią takie wartości jak: poszanowanie godności drugiego człowieka, mądrość, uczciwość, tolerancja, prawdomówność, solidarność społeczna.


10. Wszelkie problemy na terenie szkoły są rozwiązywane przez mediację.


11. Uczniowie poznają i stosują w życiu zasady samorządności.


12. Oddziaływania profilaktyczno – terapeutyczne mają na celu dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów.


13. Szkoła zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom.


14. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc specjalistyczną i materialną.


15. Działania szkoły są zgodne z oczekiwaniami środowiska.

 

 

 

Model absolwenta:

 

 

 

Absolwent naszej szkoły:

 


* zdobywa rzetelną wiedzę ogólną,
* dużo wymaga od siebie,
* potrafi krytycznie myśleć i wykorzystywać wiedzę w praktyce,
* ma szerokie zainteresowania,
* jest twórczy i aktywny w życiu społecznym,
* jest samodzielny i przedsiębiorczy,
* zna historię i kulturę naszego regionu i narodu oraz innych narodów w stopniu umożliwiającym orientację we współczesnym świecie,
* ma własny system wartości, w którym za najważniejsze uznaje: poszanowanie godności drugiego człowieka, prawdę, dobro, miłosierdzie,
* buduje atmosferę zrozumienia i pozytywne relacje w środowisku,
* emanuje pozytywną energią,
* dba o kondycję psychiczną i fizyczną,
* ma poczucie odpowiedzialności w obliczu wykonywanych przez siebie zadań,
* chętnie pomaga innym,
* wszystko co czyni, czyni dla dobra swojego i wspólnego.

 

 

 

Cele wynikające z wizji i misji szkoły:

 

 

 

1. Szkoła realizuje Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.


2. Działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowaniu go do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.


3. Szkoła wspiera osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego.


4. Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych.


5. Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.


6. Relacje między uczniami uwzględniają ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu.


7. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego  i psychicznego.


8. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.


9. Szkoła promuje swoje osiągnięcia i dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.